profile-bg

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WEBINARZE ITM_SHOWROOM

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w webinarze organizowanych w ramach akcji pn. ITM_SHOWROOM.
 2. Organizatorem ITM_SHOWROOM są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, z kapitałem zakładowym 282 068 000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488 (dalej „MTP”). Nr telefonu MTP do kontaktu 61 869 2000, adres e-mail do kontaktu info@grupamtp.pl.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://showroom.itm-europe.pl/regulations  

2. WEBINAR ITM SHOWROOM

 1. Formuła akcji ITM_SHOWROOM polega na organizacji webinaru online o następującej tematyce: „Automatyzacja i cyfryzacja dla każdego” (dalej  jako „Webinar”) w dwóch edycjach 13 kwietnia – o godz. 11:00 i godz. 14:00. Dodatkowe informacje dotyczące Webinaru zostaną zamieszczone w materiałach informacyjnych i reklamowych dostępnych na stronach https://itm-europe.pl/lub na profilu https://www.facebook.com/ITMEurope, z zastrzeżeniem pkt 10.4.
 2. Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy PPV Stream.
 3. Udział w Webinarze może wziąć każda osoba zainteresowana, pełnoletnia osoba fizyczna, pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu, rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie i spełnienia warunków technicznych określonych w Regulaminie.
 4. MTP zastrzega możliwość zmiany daty przeprowadzenia Webinaru. W takim przypadku MTP poinformuje zarejestrowanych uczestników o przeniesieniu Webinaru na nowy termin na adres e-mail podany przy rejestracji.
 5. Udział w Webinarach jest nieodpłatny.
 6. Liczba Uczestników jest ograniczona do 1000 osób w każdym z Webinarów. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w Regulaminie, niezbędnych do wzięcia udziału w Webinarze, zwłaszcza ewentualne opłaty związane z uzyskaniem dostępu do Internetu.

 

3. REJESTRACJA

 1. W Webinarze mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które pozytywnie przeszły proces rejestracji na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu (dalej „Uczestnicy”).
 2. Rejestracja na Webinar trwa od 23.03.2021 r. do dnia 13.04.2021, godz. 14:00. MTP zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji z powodu wyczerpania limitu Uczestników określonego w pkt 2.7., przy czym może ona zostać wznowiona w przypadku zwiększenia limitu lub zmniejszenia się liczby zarejestrowanych Uczestników (wskutek rezygnacji).
 3. Osoba zainteresowana wypełnia i przesyła za pośrednictwem Strony Formularz Rejestracji dostępny na Stronie, podając w nim następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail do kontaktu,
 • numer telefonu do kontaktu,
 • dane dotyczące zatrudnienia / działalności gospodarczej, tj. firma i stanowisko; branża

4. Rejestracja na wybrany Webinar przeprowadzana jest za pośrednictwem strony internetowej https://showroom.itm-europe.pl/ (dalej „Strona”) i następuje na poniższych zasadach:
Po weryfikacji Formularza Rejestracji, o którym mowa powyżej, MTP przesyła Uczestnikowi na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji potwierdzenie rejestracji na Webinar wraz z linkiem do strony internetowej (adresem strony internetowej), za pośrednictwem której Webinar będzie udostępniany

5. Na adres e-mail Uczestnika zostanie wysłane powiadomienie przypominające o Webinarze w dniu jego przeprowadzania.

6. Przesłanie Formularza Rejestracji za pośrednictwem Strony oznacza zaakceptowanie przez osobę zainteresowaną wszystkich postanowień Regulaminu.

7. Formularze Rejestracyjne niekompletne, uzupełnione nieprawidłowo, niezgodnie z prawdą, lub przesłane po terminie nie skutkują prawidłową rejestracją i nie uprawniają do uczestnictwa w Webinarze.

4. WARUNKI TECHNICZNE UDZIAŁU W WEBINARZE

 1. Wzięcie udziału w Webinarze wymaga następujących warunków technicznych:
 • dostęp do Internetu,
 • aktualna przeglądarka internetowa.

5. ZASADY UCZESTNICZENIA

 1. Dostęp do treści szkoleniowej Webinaru rozpocznie się w dniach i godzinach określonych w pkt 2.1. Regulaminu. Uczestnik uzyskuje dostęp do Webinaru poprzez wejście na stronę internetową, której adres (link) został przesłany wraz z potwierdzeniem rejestracji Uczestnika, zgodnie pkt 3.3.2. Regulaminu.
 2. Uczestnik może się wycofać z udziału w Webinarze w każdym momencie. W przypadku rezygnacji z Webinaru przed jego rozpoczęciem (tj. do dnia 13.04.2021 r.), Uczestnik proszony jest o poinformowanie MTP na adres e-mail info@grupamtp.pl o rezygnacji z wyprzedzeniem, celem umożliwienia udziału w Webinarze przez inne zainteresowane osoby. Rezygnacja prowadzi do odstąpienia od umowy (akceptacja Regulaminu i potwierdzenie rejestracji prowadzą do zawarcia umowy o uczestnictwo) i ma charakter definitywny, przy czym Uczestnik może ponownie zarejestrować się na Webinar w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie, o ile rejestracja będzie otwarta.
 3. Uczestnicy Webinaru mogą w jego trakcie zadawać pytania poprzez chat.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinaru w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności, że udostępniane przez niego treści za pośrednictwem chatu nie będą naruszać dobrych obyczajów, w szczególności nie będą zawierać przekazów wulgarnych, kontrowersyjnych, pornograficznych, zniesławiających, nawołujących do dyskryminacji, rasizmu, totalitaryzmu, nienawiści lub treści obraźliwych, jak również nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych). Uczestnik zobowiązany jest nie udostępniać za pośrednictwem chatu treści typu spam, flood, itp.
 5. W przypadku naruszania przez Uczestnika postanowienia pkt 5.4., MTP może uniemożliwić Uczestnikowi dostęp do trwającego Webinaru lub kolejnego Webinaru, jeżeli również na niego Uczestnik jest zarejestrowany.
 6. MTP oświadcza, iż treści Webinaru stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo autorskie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.). Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Webinaru oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

6. ZMIANY WEBINARÓW

 1. MTP może wprowadzić zmiany w programie Webinaru, w tym w zakresie terminów lub tematów Webinaru oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinaru z ważnych powodów. W takim przypadku MTP poinformuje Uczestników na adres e-mail (jeżeli zmiana nastąpi z wyprzedzeniem) lub w trakcie Webinaru, a każdy z Uczestników ma możliwość rezygnacji z Webinaru na zasadach określonych w pkt 5.2. W związku ze zmianą w programie Webinaru lub warunków/parametrów Webinaru Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec MTP.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MTP

 1. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za (a) błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w Webinarze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału, (b) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie, (c) nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze, (d) zdarzenia spowodowane siłą wyższą, (e) utracone korzyści, (f) wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Webinarów.
 2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wyłącza się odpowiedzialność MTP za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinaru, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą Uczestnika, w przypadku, gdy na mocy prawa nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody lub gdy szkoda spowodowana jest działaniem umyślnym.

W przypadku Uczestników będących konsumentami, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawanych za niedozwolone w przypadku Konsumentów (klauzule abuzywne), prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 282 068 000,00 PLN (MTP).
 2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym u MTP jest pan Wiesław Pernak, dane kontaktowe: iod@grupamtp.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji i przeprowadzenia Webinarów oraz promocji Webinarów przy użyciu Materiałów.
 4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 5. MTP pozyskuje dane osobowe Uczestników poprzez dobrowolne wysłanie przez Uczestników Formularza Rejestracji zawierającego te dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. MTP może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 8. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i rejestracja udziału stanowi zawarcie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. MTP może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanymi Webinarami, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 9. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie Turnieju uniemożliwi w nim udział. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy MTP przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 10. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres MTP lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych.
 11. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.
 12. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Webinarach.

 

9. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania umowy należy kierować w formie wiadomości mailowej na adres info@grupamtp.pllub w formie pisemnej na adres korespondencyjny MTP: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, z dopiskiem Uwagi ITM_SHOWROOM.
 2. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej na adres e-mail podany przy Formularzu Rejestracji lub pisemnej na adres podany w reklamacji jako adres zwrotny.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony, przy czym zmiany te nie wpływają na prawa i obowiązki w stosunku do Uczestników zarejestrowanych przed zmianą, z zastrzeżeniem pkt 6 Regulaminu.
 2. Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Uczestnika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji.
 3. Uczestnik niezwłocznie powiadomi MTP o zmianach adresów w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: info@grupamtp.pl. W przypadku nieprzekazania informacji o nowym adresie, wszelkie doręczenia pod dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.
 4. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Webinarów mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozwiązywane będą przed sądem rzeczowo i miejscowo właściwym.
 6. Wszelkie pytania w sprawie treści i poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres mailowy: info@grupamtp.pl lub pisemnie na adres: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.